0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Hakkımızda

kombi tamir e?itimiServisMerkezi.com.tr olarak Türkiye’nin her ilinde kombi kullan?c?lar? için en kaliteli ve en uygun fiyatlarla kombi servis hizmeti veriyoruz. Teknik servis uzmanl???m?z kombi ve klima cihazlar? üzerinde geli?mi?tir. Uzun y?llar kombi e?itimi ve klima servis e?itimi vererek binlerce kombi servis teknisyenini meslek sahibi yapt?k. Kombi teknik servis e?itimi verdi?imiz tüm kursiyerlerimiz Milli E?itim ve Mesleki yeterlilik kurumu gaz yak?c? cihazlar teknik servis belgelerine sahiptir.

ServisMerkezi.com.tr firmam?z kombi servisi konusunda uzmanla?m?? kombi teknisyenleri ile beraber hizmet hayat?n ba?lam??t?r. Servis sektöründe ihtiyaç olarak gördü?ümüz kombi tamir servis hizmeti konusunda faliyete ba?lad?k.

Teknik ekibimiz içerisinde bulunan tüm kombi servisi teknisyenlerimiz hizmet için gittikleri ortamlarda ya?am alanlar?n?za sayg?l? ve servis hizmeti verirken güvenlik konusunda duyarl? davranmaktad?r. Kombi servisi teknisyenlerimiz Milli e?itim bakanl??? taraf?ndan i? güvenli?i e?itimi alm?? sertifikal? teknisyenlerden olu?maktad?r.

Firma olarak servis hayat?m?za ba?lad???m?z ilk günden ?imdiki zaman kadar hedefimiz her zaman mü?teri memnuniyetini sa?lamak olmu?tur. Bizi arad???n?z saatten itibaren siz de?erli mü?terilerimize en yak?n ekipleri organize ederek servis talebinizi ayn? gün içerisinde yerine getiriyoruz. Kombi markan?z ne olurs olsun , kombi ar?zan?z ne olursa olsun bizim için sorun de?il.Ayn? gün içerisinde kombi ar?zalar?n? gidererek ve kombinizin bak?m?n? yaparak 1 y?l garantili hizmet veriyoruz. Onar?m? yap?lan kombinizi teknisyenlerimiz bir kaç defa kontrol ederek sorunsuz ve güvenli bir ?ekilde teslim ediyor.

Kombi ar?zan?z giderildikten sonra i?imiz bitmiyor, kombi servis ekibimiz ileride olu?mas? ihtimal ar?zalar?da kontrol ederek ve güvenlik testlerini yap?yoruz.

 

B?Z? TERC?H ETMEN?Z ?Ç?N 5 NEDEN

Verdi?imiz sözü yerine getiriyoruz

Kaliteli i?çilik ve hizmet sunuyoruz

En uygun fiyatlarla çal???yoruz

Güvenli?iniz bizim için çok önemli

E?itimli ve donan?ml? teknik ekiplere sahibiz

                                                     SAH?P OLDU?UMUZ BELGELERDEN B?R KAÇ TANES?