0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Kombi Bakım Eğitimi

kombi bak?m e?itimiKombi kullan?c?lar?n?n yo?un talepleri ile ba?lad???m?z kombi bak?m e?itimlerimiz devam ediyor. Kombi kullan?c?lar?na yönelik yapt???m?z kombi bak?m e?itimi ile herkes kendi kombisinin ve çevresindeki tan?d?klar?n?n kombi bak?m?n? olmas? gerekti?i yap?yorlar. 2009 y?l?ndan günümüze kadar aral?ks?z yapt???m?z kombi bak?m e?itimi uygulamal? olarak yap?lmaktad?r. Kombi bak?m e?itimlerimize sadece kombi kullan?c?lar? kat?labilir. Kombi servisi yapan veya kombi bak?m? yaparak kazanç elde etmek isteyen teknik ki?iler e?itimlerimize kat?lamaz.

Kombi bak?m e?itimlerimizin amac? kullan?c?lar?n?n hem kendi kombilerine hemde çevresinde tand??? ki?ilere gönül rahatl??? ile kombi bak?m? yapmalar?. E?itimlerimizde i?ledi?imiz konulardan a?a??da maddeler halinde bahsedilmektedir. Uygulamal? olarak yap?lmakta olan kombi bak?m e?itimlerimizden memnun kalacaks?n?z.

Kombi bak?m e?itimine kat?lmak istemiyorsan?z kombi bak?mlar?n?z? uzmanlar?m?za çok uygun fiyatlarla yapt?rabilirsiniz. ?stanbul, Ankara, Samsun, ?zmir, Kocaeli illerimizin her yerinden bizi kombi bak?m ve servisi için arayabilirsiniz.

E??T?M ?ÇER???

 • Kombi ve do?algaz güvenli?i nas?l sa?lan?r?
 • Kombi bak?m ihtiyac?n?n tespiti
 • Kombi bak?m?nda kullan?lmas? gereken araç ve gereçler bilgisi
 • Kombi bak?m?nda kullan?lan sarf malzemeleri nelerdir?
 • Bak?ma ba?lamadan önce yap?lmas? gerekenler
 • Bak?m esnas?nda yap?lmas? gerekenler ( Uygulamal? )
 • Bak?mdan sonra yap?lmas? gerekenler ( Uygulamal? )
 • Gaz ayarl? nas?l yap?l?r? ( Uygulamal? )
 • Genle?me tank? bas?nc?n?n ölçülmesi ve tamamlanmas? ( Uygulamal? )
 • Kalorifer tesisat temizli?inin ihtiyac?n?n belirlenmesi?
 • Kalorifer tesisat?ndan hava alma yöntemleri
 • Son kontroller

E??T?MLER?M?ZDEN FOTO?RAFLAR

KOMB? BAKIM E??T?M? HAKKINDA AKLINIZA TAKILANLAR
Siz de?erli ziyaretçilerimiz için s?kça kar??la?t???m?z sorular? derledik ve cevaplar? ile birlikte bilginize sunduk.
E?itim kaç gün?
Kombi kullan?c?lar? için kombi bak?m e?itimi 1 gün yap?lmaktad?r.
1 günlük e?itim yeterlimi?
1 günlük e?itim kesinlikle yeterli oluyor.
E?itim kaç saat?
E?itimlerimiz 13:00 ile 18:00 saatleri aras?nda yap?lmaktad?r.
E?itim yeriniz nerede??
?stanbul Avc?lar'day?z. www.kombiegitimi.com sitemizde tam adresi bulabilirsiniz.
E?itime kimler kat?labilir?
Kombi tamirinden kazanç elde etmek amac?nda olmayan tüm kombi kullan?c?lar? kat?labilir.
Farkl? ?ehirlerde e?itimleriniz var m??
?stanbul d???ndaki illerimizde 20 ki?ilik gruplar olu?ursa ?stanbul d???na e?itime geliyoruz.
E?itim
Tabii ki, kombi bak?m e?itimi alm?? tüketiciler bak?m esnas?nda veya bak?ma ba?lamadan önce tak?ld?klar? konularda bizi arayabilirler.
Döküman veriyormusunuz?
Bak?m yaparken teknik olarak yap?lmas? gerekn her ?eyi maddeler halinde anlatt???m?z dosya verilmektedir.
E?itim ücreti ne kadar?
Uygulamal? kombi bak?m e?itimi 200 lira + KDV'dir.