0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Yasal Uyarı

YÖNETMEL?K
Gümrük ve Ticaret Bakanl???ndan:

SATI? SONRASI H?ZMETLER YÖNETMEL???

B?R?NC? BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli?in amac?; ekli listede yer alan mallar?n kullan?m ömürleri, azami tamir süreleri ile sat?? sonras? montaj, bak?m ve onar?m hizmetlerine ili?kin usul ve esaslar? düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatç?lar?n sat?? sonras? montaj, bak?m ve onar?m hizmetlerini vermek zorunda olduklar?, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatç?ya ba?l? olmaks?z?n faaliyette bulunan servis istasyonlar? taraf?ndan yürütülen hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeli?e ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

b) Bakanl?k: Gümrük ve Ticaret Bakanl???n?,

c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ünü,

ç) ?l Müdürlü?ü: Bakanl?k ticaret il müdürlüklerini,

d) ?? günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile y?lba??, 1 May?s ve pazar günleri d???ndaki çal??ma günlerini,

e) ?thalatç?: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeli?e ekli listedeki mallar? ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek sat?m, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel ki?iyi,

f) Kanun: Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunu,

g) Kullan?m ömrü: Mal?n, tüketiciye teslim tarihinden ba?layan ve bu Yönetmeli?e ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

?) Mal: Al??veri?e konu olan ta??n?r e?yalardan, Bakanl?kça tespit ve ilan edilen, sat?? sonras? hizmet istenecekürünler listesinde yer alan mal?,

h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatç?ya ba?l? olmaks?z?n faaliyette bulunan servis istasyonlar?n?,

?) Sat?c?: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden gerçek veya tüzel ki?iyi,

i) Sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanl?kça tespit ve ilan edilen kullan?m ömrü süresince üretici veya ithalatç?lar taraf?ndan verilmesi zorunlu montaj, bak?m ve onar?m hizmetleri için, yeterli teknik kadro, tak?m, teçhizat bulundu?unu gösteren ve firman?n unvan? ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,

j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonlar? ile özel servisleri,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki?iyi,

l) Üretici: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeli?e ekli listedeki mallar? üretenler ile mal üzerine markas?n?, unvan?n? veya herhangi bir ay?rt edici i?aretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel ki?iyi,

m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatç?lar?n ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullan?m ömürleri süresince sat?? sonras? montaj, bak?m ve onar?m hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri taraf?ndan veya aralar?ndaki sözle?me uyar?nca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel ki?iler taraf?ndan kurulan ya da kurulmu? bulunan tesisleri,

ifade eder.

?K?NC? BÖLÜM

Servis ?stasyonlar? ve Servis Hizmetleri ile ?lgili Esaslar

Yetkili servis istasyonlar?n?n kurulu?u

MADDE 5 – (1) Üretici veya ithalatç?lar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullan?m ömrüsüresince, sat?? sonras? hizmetleri sa?lamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, say? ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip ?ekilde kurmak zorundad?r.

(2) Üretici veya ithalatç?lar, yetkili servis istasyonlar?n? kendileri kurabilece?i gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak ?art?yla kurulu bulunan servis istasyonlar?ndan veya servis organizasyonlar?ndan da faydalanabilir.

Ba?vuru ve izin

MADDE 6 – (1) Üretici veya ithalatç?lar?n, ekli listede yer alan mallar için Bakanl?kça onayl? sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi almas? zorunludur. Bu Yönetmeli?in ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.

(2) Sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesine yönelik ba?vurular, Bakanl???n internet sayfas?nda, elektronik imza ile yap?l?r ve elektronik imza ile onaylan?r.

(3) Ba?vuru ile ilgili hususlar Bakanl???n internet sayfas?nda ilan edilir.

(4) Ba?vuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeli?e uygunluk aç?s?ndan gerekli incelemeler yap?larak yeterli görülenlere sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi verilir.

(5) Genel Müdürlük, ba?vurular? de?erlendirirken gerek duymas? halinde tüketicilerin sa?l?k ve güvenli?i ile ekonomik ç?karlar?n? korumak amac?yla; belgelendirme yap?lacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yapt?rmaya yetkili olup, daha önce onaylanm?? kurulu?lardan al?nacak raporlar? ve ürünle ilgili olarak di?er kamu kurum ve kurulu?lar? taraf?ndan verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve di?er i?lemler

MADDE 7 – (1) Sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki y?ld?r. Süresi dolan belgeler için yeniden ba?vuru yap?l?r.

(2) Sat?? sonras? hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam de?i?ikli?i ve benzeri müracaatlar s?ras?nda istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayr?ca belirlenerek Bakanl???n internet sayfas?nda ilan edilir.

(3) Yetkili servis istasyonu de?i?ikliklerinin, üretici veya ithalatç? taraf?ndan on be? gün içerisinde Bakanl??a bildirilmesi zorunludur.

Sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeli?e ayk?r? uygulamalar?n tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlü?ün yaz?l?uyar?s?na ra?men verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatç?n?n sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.

Yetkili servis istasyonlar?n?n özellikleri ve say?s?

MADDE 9 – (1) Yetkili servis istasyonlar?n?n; hizmet konular?na göre Bakanl?k veya görevlendirece?i ba?ka bir kurum veya kurulu? taraf?ndan belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri ta??mas? gerekir.

(2) Üretilen veya ithal edilen mal?n; özelli?i, kullan?m amac? ve yeri ile sat?? miktar? dikkate al?narak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlar?n?n say?lar? ve bunlarda aranacak özellikler, gerekti?inde ilgili kurum ve kurulu?lar?n da görü?ü al?narak, Genel Müdürlük taraf?ndan belirlenir veya de?i?tirilir.

(3) Yetkili servis istasyonlar?n?n kurulu?u ile ilgili müracaatlar s?ras?nda istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayr?ca belirlenir ve Bakanl???n internet sayfas?nda ilan edilir.

(4) Yetkili servis istasyonlar?n?n kontrolü Genel Müdürlü?ün veya ilgili ?l Müdürlü?ünün görevlendirece?i personel ya da Bakanl?k taraf?ndan yetki verilen kurum veya kurulu?lar taraf?ndan yap?l?r. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonlar? için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu?unu gösteren belge düzenlenir.

Servis istasyonlar?n?n sorumluluklar?

MADDE 10 – (1) Tüketicinin bulundu?u yerde yetkili servis istasyonunun olmamas? halinde sat?? sonras?hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yak?n yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) Tüketiciye en yak?n yerdeki yetkili servis istasyonunda sat?? sonras? hizmet verilmesinin mümkün olmamas?durumunda; mal?n firma merkezine ya da di?er bir yetkili servis istasyonuna ula?t?r?lmas? ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ula??m gideri talep edilemez.

(3) Servis istasyonlar?n?n, bu Yönetmeli?in 11 inci maddesinde belirtilen hususlar? içeren belgeleri düzenlemesi ve bunlar?n birer nüshas?n? tüketicilere vermesi zorunludur.

(4) Kullan?m ömrü süresince mal?n yetkili servis istasyonlar?ndaki bak?m ve onar?m süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ili?kin ar?zan?n yetkili servis istasyonuna veya sat?c?ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d???nda ise mal?n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren ba?lar. Tüketici ar?za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyu?mazl?k halinde bildirime ili?kin ispat yükümlülü?ü tüketiciye aittir.

(5) Mal?n tamirinin tamamland??? tarih tüketiciye telefon, k?sa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyu?mazl?k halinde bildirime ili?kin ispat yükümlülü?ü yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Mal?n garanti süresi d???nda, servis istasyonlar? taraf?ndan verilen montaj, bak?m ve onar?m hizmetiyle ilgili olarak, bir y?l içerisinde ayn? ar?zan?n tekrar? halinde tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ücret istenemez. Tüketicinin mal? kullan?m k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullanmas?ndan kaynaklanan ar?zalar bu f?kra kapsam? d???ndad?r.

(7) Mal?n garanti süresi d???nda, garanti belgesi ile sat?lmas? zorunlu olmayan bir parças?n?n servis istasyonu taraf?ndan de?i?tirilmesi veya sat?lmas? durumunda, de?i?en veya sat?lan parça için alt? aydan a?a?? olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis istasyonlar?nca düzenlenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Servis istasyonlar?n?n, kendilerine kargo ile gönderilen ar?zal? mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri taraf?ndan teslim al?nan ar?zal? mallar ile ilgili olarak mal?n teslim al?nd???na dair a?a??daki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:

a) Mal? teslim edenin ad?, soyad? ve imzas?,

b) Mal? teslim alan?n ad?, soyad? ve imzas?,

c) Tüketicinin mala ili?kin ?ikayet ve talepleri,

ç) Mal?n cinsi, markas? ve modeli,

d) Garanti kapsam? içindeki mallar?n ar?zas?n?n on i? günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatç?n?n; mal?n tamiri tamamlan?ncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip ba?ka bir mal?n verilece?ine dair bilgi,

e) Mal?n teslim veya ar?zan?n bildirim tarihi.

(2) Servis istasyonlar?n?n, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak a?a??daki bilgileri içeren servis fi?ini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:

a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve di?er eri?im bilgileri,

b) Mal?n tüketiciye teslim tarihi,

c) Mal?n ar?zas?na ve yap?lan i?lemlere ili?kin bilgi,

ç) Garanti kapsam? d???nda ise ücreti,

d) Servis istasyonu yetkilisinin imzas?,

e) Bu Yönetmeli?in 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlar?n?n sorumluluklar?n? gösterir hususlar,

f) Kargo ile teslim al?nan ürünler haricinde, tüketicinin ad?, soyad?, adresi ve telefonu ile imzas?.

(3) Bu maddenin birinci f?kras?n?n (d) bendindeki bilgilerin özel servisler taraf?ndan düzenlenen belgelerde yer almas? zorunlu de?ildir.

(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Garanti Belgesi Yönetmeli?inin 9 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci f?kras? uyar?nca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususlar?n servis fi?inde belirtilmesi halinde ayr?ca rapor düzenlenmeyebilir.

Yedek parça ve fiyat listesi

MADDE 12 – (1) Üretici veya ithalatç?lar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça sat???ndan kaç?namazlar.

(2) Servis istasyonlar?n?n, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebilece?i bir yere asmas? veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.

De?i?tirilen parçan?n iadesi

MADDE 13 – (1) Yetkili servis istasyonlar?n?n, bak?m ve onar?m?n? yapt?klar? mallara ait de?i?tirilen yedek parçalar?; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi d???nda ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? Çevre Kanunu hükümleri sakl? kalmak üzere iade etmesi zorunludur.

Üretici, ithalatç? ve sat?c?n?n sorumlulu?u

MADDE 14 – (1) Üretici veya ithalatç?lar, yetkili servis istasyonlar?n?n ayr? bir tüzel ki?ili?i olsa dahi, sat??sonras? hizmetlerin sa?lanmas?ndan ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonlar? ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Sat?? sonras? hizmetler, mal?n niteli?ine göre kullan?ld??? yerlerde de sa?lanabilir.

(3) Bu Yönetmeli?e ekli listede belirlenen say?da yetkili servis istasyonu kurmas?na ra?men, her co?rafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatç?lar; mal?n kullan?m ömrü süresince, servis istasyonu say?lar? her co?rafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu say?s?na ula??ncaya kadar mal?n bak?m ve onar?m?yla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlar?n?n ula??m gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

(4) Mal?n garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya sat?c?ya tesliminden itibaren ar?zas?n?n on i?günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç?n?n; mal?n tamiri tamamlan?ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba?ka bir mal? tüketicinin kullan?m?na tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip ba?ka bir mal?n tüketici taraf?ndan istenmemesi halinde üretici veya ithalatç?lar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ili?kin ispat yükümlülü?ü üretici veya ithalatç?ya aittir.

(5) ?thalatç?n?n herhangi bir ?ekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ili?kin bak?m ve onar?m hizmetlerinin sunulmas?ndan garanti süresi boyunca sat?c?, üretici ve yeni ithalatç? müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullan?m ömrü süresince bak?m ve onar?m hizmetlerini üretici veya yeni ithalatç?n?n sunmas?zorunludur.

(6) Üretici veya ithalatç?lar; sat?? sonras? hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sa?lamak, yetkili servis istasyonlar?n?n çal??malar?n? izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

(7) Garanti süresi içerisinde ar?zal? mal?n sat?c?ya teslim edilmesi halinde sat?c?n?n, teslim edilen ar?zal? mallar ile ilgili olarak mal?n teslim al?nd???na dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Bu belgede Yönetmeli?in 11 inci maddesinin birinci f?kras?ndaki hususlar yer al?r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çe?itli ve Son Hükümler

Muafiyet

MADDE 15 – (1) Ticari amaç d???nda yaln?zca kendi kullan?m?ndan do?an ihtiyaçlar? için üretim veya ithalat yapan ki?i veya kurulu?lar ile tüketicilerin özel sipari?leri do?rultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ili?kin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bilgi veya belgelerin saklanmas?

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir i?leme ili?kin bilgi veya belgelerin üç y?l boyunca saklanmas? zorunludur.

Yürürlükten kald?r?lan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Sanayi Mallar?n?n Sat??Sonras? Hizmetleri Hakk?nda Yönetmelik yürürlükten kald?r?lm??t?r.

Geçi? hükmü

GEÇ?C? MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli?in yay?m? tarihinden önce onaylanan sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki y?l geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakan? yürütür.